Gestor d’institucions

El gestor d’institucions és una aplicació auxiliar del registre de documents que permet gestionar les dades de contacte de les diferents institucions amb les quals l’ajuntament manté contacte.

Les entitats locals han de registrar molts documents que tenen com a origen o destinatari a una administració pública. El gestor d’institucions actua com a base de dades aglutinadora de les institucions amb què es relaciona l’ens. Administració de l’Estat, Generalitat de Catalunya, diputació provincial, ens comarcal, etc., ens i òrgans que tenen una codificació pròpia, establerta per l’usuari i mnemotècnicament senzilla de recordar.

El gestor d’institucions permet que l’usuari doni d’alta les institucions amb les que manté contacte guardar per cadascuna diferents dades, com per exemple el nom, domicili, telèfon, etc. i els assigna un codi. Així, l’usuari només haurà d’introduir les dades referents a una institució la primera vegada, un cop introduïdes les dades n’hi haurà prou amb una simple combinació de tecles perquè el gestor d’institucions proporcioni les dades necessàries a l’aplicació indicada.

Utilitzant com a exemple l’aplicació del registre de documents, quan l’usuari registri un document, si escriu la lletra C al camp on s’han d’introduir les dades de l’entitat a la que s’envia un document, l’aplicació, recuperarà totes les dades de l’entitat que en aquell moment necessita per practicar la inscripció de l’assentament i les introduirà automàticament al registre de documents.

El gestor d’institucions és una eina senzilla i potent, que permet facilitar els processos quotidians que l’usuari repeteix multitud de vegades al llarg del dia, i que precisament per això és important que siguin ràpids.

El gestor d’institucions és una aplicació dissenyada per treballar conjuntament amb les aplicacions d’Apeiron Software que poden necessitar les seves funcionalitats. Aquesta aplicació no es ven per separat.

Captures de pantalla