Gestió de Cementiris

El programa de gestió de cementiris permet gestionar els cementiris de forma ràpida i eficaç, augmentant l’eficiència i disminuint la feina que comporta la gestió.

La situació quotidiana ens porta que molts ajuntaments tinguin més d’un cementiri per gestionar, dels quals, en alguns casos no en són ni els propietaris.

En els últims anys s’han produït canvis normatius importants en la normativa sectorial, com la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris i el Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària i mortuòria. A més el ciutadà cada vegada demana la satisfacció dels seus drets amb més eficàcia i eficiència i les noves tecnologies donen la possibilitat de satisfer-los amb una millor qualitat i celeritat.

El programa de gestió de cementiris d’Apeiron Software està del tot actualitzat i permet realitzar la gestió de les necessitats relacionades amb els serveis funeraris de forma ràpida i eficaç, amb l’afegit d’integrar-se amb la resta d’aplicacions desenvolupades per Apeiron Software, aprofitant la potencialitat d’un intercanvi constant de la informació que l’ajuntament té dipositada en les seves bases de dades.

Funcionalitats de l’aplicació

Es poden destacar:

 • Gestionar múltiples cementiris d’un mateix ajuntament.
 • Cada cementiri pot estar dividit en sectors que al mateix temps poden contenir diferents agrupacions.
 • Gestionar el cens de titulars dels drets funeraris, transmissions, beneficiaris i usufructuaris.
 • Registrar les inhumacions i exhumacions practicades en els nínxols i altres construccions funeràries.
 • Controlar les dates de caducitat de les concessions.
 • Gestionar el cens fiscal per la gestió de la tassa municipal de conservació.
 • Configurar tarifes, bonificacions i exempcions.
 • Emetre rebuts.
 • Guardar copies digitalitzades de qualsevol document relacionat amb les gestions que es consideri oportú.
 • Enviar correus electrònics o missatges SMS a les persones interessades.
 • Exportar els llistats o consultes a format Excel o PDF.
 • Imprimir llistats de titulars, altes de concessions, baixes, inhumacions i exhumacions, etc…
 • Imprimir els documents més habituals en la gestió quotidiana del cementiri, com per exemple la sol·licitud de concessió o de transmissió.
 • Integració total amb la resta d’aplicacions d’Apeiron Software.

Captures de pantalla: