IVTM

L’aplicació que presentem permet la gestió tributària de l’impost de vehicles a partir d’un programa senzill i adaptat a les necessitats dels usuaris del món local.

Aquesta aplicació s’ha desenvolupat tenint present el que estableix el recent Reial decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 58/2003, General tributària.

El programa s’integra amb la resta d’aplicacions d’Apeiron Software i permet oferir les prestacions addicionals que es manifesten quan es combina amb el padró d’habitants , registre de documents , registre d’expedients i les altres aplicacions que es van desenvolupant.

L’aplicació està preparada per poder atendre les peticions de les persones en relació amb l’accés, la rectificació, la cancel·lació o l’oposició al seu tractament. Inclou les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que es tracten i els formularis necessaris per inscriure el fitxer al Registre de Protecció de Dades. Inclou un accés directe a la web de l’agència catalana i a l’agència espanyola.

Amb aquesta aplicació la gestió documental no ha de ser només guardar informació sinó que ha de generar valor en forma d’eficàcia i eficiència. El suport digital facilita la productivitat, simplifica i automatitza tasques senzilles, millorant els processos de gestió interna. La digitalització de documents és una oportunitat per millorar la gestió dels expedients atès que permet arxivar, distribuir i reutilitzar documents clau en la tramitació administrativa i tenir-los a disposició immediata i en el moment adequat, per la qual cosa és el punt de partida per la implantació d’una gestió documental.

El programa permet que l’ajuntament pugui oferir els serveis referents a vehicles i conductors, tant si es tracta de donar un suport informatiu al ciutadà i a les empreses, com col·laborar en la cumplimentació i tramesa dels documents a la Prefectura de Trànsit.

L’aplicació incorpora els models d’impresos oficials que facilita la Prefectura, cosa que permet tramitar els canvis de domicili en el permís de circulació i de conduir de les persones que volen residir al municipi i permet incrementar la recaptació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica al mateix temps que es dóna un servei al ciutadà.

També incorpora els documents per tramitar la renovació i els duplicats dels permisos de conduir en cas de pèrdua o modificació de dades. D’aquesta manera, si l’ajuntament decideix prestar el servei, no cal que les persones s’hagin de desplaçar a les oficines de trànsit i es donen unes facilitats que els veïns i veïnes del municipi sense cap mena de dubte sabran valorar.

Funcionalitats de l’aplicació:

Es poden destacar

  • Possibilita portar a terme les tasques de depuració del padró.
  • Autoliquidacions de l’impost.
  • Emissió de liquidacions abans de l’aprovació del padró.
  • Tramitació d’exempcions i bonificacions.
  • Lectura del fitxer que periòdicament tramet la prefectura de trànsit i importació de les dades a la base padronal.
  • Efectuar controls de manca de dades importants com domicili fiscal, DNI, elements del tribut, errors de domiciliació bancària, etc.
  • Imprimir el llistats de contribuents, altes i baixes introduïdes durant un període.
  • Recaptació dels rebuts, permetent exportar dades en fitxers Excel i possibilitant la clàssica acció de “combinar correspondència” amb un processador de textos.
  • Generació dels fitxers bancaris “quadern 19” per portar els rebuts domiciliats a les entitats financeres.
  • Tramitació de les certificacions de descobert i providències d’apressament en relació als rebuts que no s’han satisfet durant el període voluntari.

Captures de pantalla