Proveïment d’aigua

El programa per a la gestió del proveïment d’aigua d’Apeiron Software és l’eina ideal per gestionar un servei de proveïment d’aigua degut a la seva facilitat, agilitat i potència.

El programa permet gestionar les altes, baixes i modificacions de contribuents, i de les dades fiscals dels mateixos, mantenint així un llistat sempre actualitzat.

Es poden configurar les tarifes i períodes de cobrament a gust de l’usuari, utilitzant tarifes fixes, per trams, rebuts anuals, trimestrals, mensuals, etc.

El programa, un cop aprovat el padró de contribuents, permet la generació de forma automàtica del fitxer de tipus quadern 19. Portant aquest fitxer al banc s’executaran de forma automàtica les ordres de cobrament dels rebuts i en cas d’haver-hi retorns el programa permet la seva gestió.

L’aplicació permet també la definició de rutes a seguir per a la lectura dels comptadors, d’aquesta manera s’agilitza notablement l’entrada de les dades per poder realitzar el cobrament.

Funcionalitats de l’aplicació:

Es poden destacar:

 • Portar el cens dels contribuents beneficiaris del servei, les baixes i les modificacions de les seves dades.
 • Portar el cens fiscal per la gestió del preu públic.
 • Efectuar controls de manca de dades importants com són el domicili fiscal, DNI, elements del tribut, etc.
 • Possibilitat dur a terme tasques de depuració del padró.
 • Emissió de liquidacions després de l’aprovació del padró.
 • Tramitació d’exempcions i bonificacions.
 • Imprimir el llistats de contribuents, altes i baixes introduïdes durant un període, etc.
 • Recaptació dels rebuts, permetent exportar dades en fitxers Excel i possibilitant la clàssica acció de “combinar correspondència” amb un processador de texts.
 • Generació dels fitxers bancaris “quadern 19” per portar a les entitats financeres els rebuts domiciliats.
 • Tramitació de les certificacions de descobert i providències d’apressament en relació als rebuts que no s’han satisfet durant el període voluntari.
 • Imprimir els documents més habituals en la gestió quotidiana del servei d’aigua, com per exemple els relacionats amb la liquidació del cànon i de l’IVA.

Captures de pantalla: