Taxa de recollida de residus

El programa per a la gestió de la taxa de recollida de residus facilita a l’ajuntament la gestió de la taxa que li permet oferir un servei tant necessari com aquest.

El servei d’escombraries és una competència que tots els municipis han de prestar, tal i com estableix l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Però aquest servei s’ha de finançar, i aquí és on apareix la necessitat de gestionar la recaptació de la taxa corresponent a aquest servei, necessitat que solventa l’aplicació per a la gestió de la taxa de recollida de residus.

La gestió administrativa del servei implica la necessitat de portar un cens fiscal i la gestió dels documents d’alta, baixa, etc. El ciutadà cada vegada demana la satisfacció dels seus drets amb més eficàcia i eficiència i les noves tecnologies donen la possibilitat de satisfer-los amb una millor qualitat i celeritat.

El programa que presentem permet dur a terme la gestió de les necessitats tributàries relacionades amb el servei d’escombraries, amb la capacitat d’integrar-se amb la resta d’aplicacions desenvolupades per Apeiron Software, aprofitant la potencialitat d’un intercanvi constant de la informació que l’ajuntament té dipositada en les seves bases de dades.

Amb aquesta aplicació gestionar la taxa de recollida de residus es converteix en una tasca senzilla i totalment integrada amb la resta de tasques de l’ajuntament, amb les aplicacions d’Apeiron Software la gestió de l’ajuntament resulta fàcil i dinàmica.

Funcionalitats de l’aplicació:

Es poden destacar

  • Portar el cens dels contribuents beneficiaris del servei, les baixes i les modificacions de les seves dades.
  • Portar el cens fiscal per la gestió de la taxa.
  • Efectuar controls de manca de dades importants com domicili fiscal, DNI, elements del tribut, etc.
  • Possibilitat portar a terme tasques de depuració del padró.
  • Emissió de liquidacions després de l’aprovació del padró.
  • Tramitació d’exempcions i bonificacions.
  • Imprimir el llistats de contribuents, altes i baixes introduïdes durant un període.
  • Recaptació dels rebuts, permetent exportar dades en fitxers Excel i possibilitant la clàssica acció de “combinar correspondència” amb un processador de texts.
  • Generació dels fitxers bancaris “quadern 19” per portar a les entitats financeres els rebuts domiciliats.
  • Tramitació de les certificacions de descobert i providències d’apressament en relació als rebuts que no s’han satisfet durant el període voluntari.

Captures de pantalla: