Secretaria

Arxiu

El programa per a la gestió de l’Arxiu digital permet mantenir l’arxiu de l’ajuntament ordenat i classificat sense que això suposi un augment de feina o una complicació del processos.

Cens electoral

El programa per a la gestió del cens electoral i els processos electorals permet mantenir el cens electoral i gestionar els diferents processos electorals, des d’eleccions municipals a estatals.

Inventari de béns

L’aplicació per a la gestió de l’inventari de béns proporciona la capacitat de gestionar i mantenir al dia un inventari de tots el béns de l’entitat, tal i com estableix la llei. Un inventari que d’altre manera es converteix en una feina feixuga i difícil de realitzar si no es disposa d’eines informàtiques.

Padró d’habitants

El programa per a la gestió del padró d’habitants d’Apeiron Software permet realitzar la gestió i manteniment del padró municipal d’habitants de forma ràpida i eficaç, propiciant així que l’ajuntament pugui oferir un millor servei al ciutadà.

Processos electorals

El programa per a la gestió del cens electoral i els processos electorals permet mantenir el cens electoral i gestionar els diferents processos electorals, des d’eleccions municipals a estatals.

Registre de decrets

L’aplicació de gestió del registre de decrets d’Apeiron Software permet registrar i gestionar els actes administratius que dicta l’alcalde o alcaldessa de forma ràpida senzilla i eficaç.

Registre de documents

L’aplicació de registre de documents d’Apeiron Software s’ha desenvolupat pensant en facilitar i agilitzar els procés de registre dels documents que entren i surten de l’entitat, possibilitant també la seva digitalització per tal d’agilitzar la cerca d’informació per part de l’usuari.

Registre d’expedients

El programa per a la gestió del registre d’expedients permet agilitzar i estandarditzar el registre del expedients de les diferents àrees i integrar aquesta gestió amb el registre de documents i la gestió de l’arxiu.