Cens electoral

El programa per a la gestió del cens electoral i els processos electorals permet mantenir el cens electoral i gestionar els diferents processos electorals, des d’eleccions municipals a estatals.

Durant els períodes electorals els ajuntaments estan obligats a mantenir un servei de consulta de les llistes electorals vigents. Contra la inscripció que figura en el cens, en cas d’existir errors o en cas de no figurar inscrit, es poden formular reclamacions que l’ajuntament ha de trametre a la delegació provincial de l’oficina del cens electoral, que és l’encarregada de la seva resolució, això resulta trivial si es disposa d’una eina com el programa per a la gestió del cens electoral d’Apeiron Software, donat que aquesta aplicació permet la impressió dels fulls de reclamacions i sol·licituds de modificació degudament complimentats amb les dades existents al cens, estalviant feina i agilitzant el procés.

Per altra banda, en cada procés electoral és necessària la formació de les meses electorals, que s’hauran de composar per un president i dos vocals, amb els seus corresponents suplents. La formació de la mesa, que és competència de l’ajuntament, s’ha de fer per sorteig públic entre les persones censades que siguin menors de seixanta-cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. Essent requisit, per al president, disposar del títol de batxiller o de formació professional de segon grau o subsidiàriament el graduat escolar o equivalent.

Amb tot això en ment a Apeiron Software hem fet que el programa de gestió de processos electorals permeti realitzar els sortejos de les messes de forma automàtica, aplicant en cada cas els requisits i limitacions necessaris.

Un cop els votants censats hagin emes els seus vots es pot introduir aquesta informació a l’aplicació, que realitzarà de forma automàtica la distribució de regidors en funció dels vots obtinguts per cada formació política.

Funcionalitats de l’aplicació:

Es poden destacar

 • Importar el cens electoral.
 • Consultar les inscripcions del cens electoral.
 • Imprimir els llistats d’electors ordenats per districte, secció, subsecció i mesa.
 • Complimentar els impresos de reclamació contra la inclusió en el cens, exclusió o correcció de dades.
 • Imprimir els corresponents llistats de candidats al sorteig, (persones que no poden formar part del sorteig per ser majors de 65 anys o no tenir el nivell d’estudis suficient, candidats i candidates a president o presidenta i candidats a vocal).
 • Sortejar els membres que formaran la mesa electoral.
 • Impressió de l’acta de formació de la mesa electoral per la corresponent comunicació a la junta electoral de zona.
 • Impressió dels formularis de nomenament de membres de meses
 • Impressió del formulari de comunicació al jutge de 1a instància o jutge ge pau.
 • Impressió del formulari de citació de membres de les meses electorals.
 • Tornar a sortejar membres concrets en el cas que calgui introduir modificacions degudes a les al•legacions presentades davant la junta electoral de zona.