Inventari de béns

L’aplicació per a la gestió de l’inventari de béns proporciona la capacitat de gestionar i mantenir al dia un inventari de tots el béns de l’entitat, tal i com estableix la llei. Un inventari que d’altre manera es converteix en una feina feixuga i difícil de realitzar si no es disposa d’eines informàtiques.

L’inventari de béns s’ha d’actualitzar continuadament. Tot acte administratiu que generi l’adquisició, l’alienació, el gravamen o qualsevol tipus d’alteració de béns o del planejament urbanístic que pugui repercutir-hi s’ha d’anotar immediatament a l’inventari. És per això que l’aplicació permet realitzar anotacions i modificacions de forma àgil i ràpida, per tal de facilitar la feina a l’usuari.

El programa per a la gestió de l’inventari de béns que us presentem permet formar cadascun dels inventaris de la corporació, presentant la informació agregada per nivells. És un inventari obert, en el qual l’usuari pot afegir i modificar els epígrafs, llistar la informació segons la seva classificació i imprimir l’inventari general, la seva rectificació i la seva comprovació.

Aquesta aplicació té disponibles diverses fitxes de béns, que permeten practicar les inscripcions que corresponguin. S’ha posat un especial èmfasi en els béns immobles del subepígraf de vials no urbans, és a dir, els camins, sota qualsevol de les seves denominacions i categories, que sovint és una font de conflictes entre l’administració i els particulars.

A l’hora de desenvolupar l’aplicació s’ha seguit en tot moment el que indica la llei, segons la qual els béns de les entitats locals es classifiquen en béns de domini públic, béns patrimonials i béns comunals. Els béns de domini públic poden ser afectes a l’ús públic o al servei públic. Així, seguint el que diu la llei l’aplicació permet la classificació dels béns segons els criteris establerts, així com permet també la utilització d’epígrafs i subepígrafs per tal de poder gestionar un inventari general consolidat, per tant permet la classificació dels béns en:

 • Els béns, els drets i les obligacions de l’ens local.
 • Els béns afectes al patrimoni municipal del sòl.
 • Els béns afectes al patrimoni-històric artístic.

En tot inventari, hi ha com a mínim tres moments molt clars. El de la seva formació, el de la seva rectificació i el de la seva comprovació. L’aplicació que us presentem té això molt en compte i proporciona les eines necessàries per facilitar cadascun d’aquests passos.

Funcionalitats de l’aplicació:

Es poden destacar

 • Practicar les inscripcions d’alta i de baixa.
 • Incloure les actualitzacions que corresponguin una vegada practicada una anotació.
 • Consultar les inscripcions practicades.
 • Les anotacions es practiquen en forma d’inscripció primera, segona, etc. D’aquesta manera es disposa de la informació ordenada.
 • Practicar notes marginals.
 • Imprimir l’inventari de béns segons el moment temporal que correspongui.
 • Permet imprimir l’inventari en relació a la seva formació, rectificació i comprovació.
 • Imprimir l’inventari a una data concreta.
 • Imprimir els béns ordenats segons el seu epígraf, subepígraf, classificació, etc.
 • Imprimir notes simples informatives d’una inscripció i de la seva evolució posterior.
 • L’aplicació facilita els controls de verificació anual i de comprovació de l’inventari.
 • Confeccionar l’inventari amb la corresponent portada i diligència, quedant a punt per a la seva enquadernació.
 • Digitalitzar els documents justificatius de les inscripcions practicades, guardar-los en un arxiu digital i visualitzar-los.

Captures de pantalla: