Padró municipal d’habitants

El programa per a la gestió del padró d’habitants d’Apeiron Software permet realitzar la gestió i manteniment del padró municipal d’habitants de forma ràpida i eficaç, propiciant així que l’ajuntament pugui oferir un millor servei al ciutadà.

El programa de gestió del padró d’habitants està totalment adaptat a la normativa vigent i ofereix una compatibilitat total amb els fitxers d’intercanvi de moviments proporcionats per l’INE. Inclou també un mòdul que permet gestionar de forma automàtica la majoria de les incidències i errors que l’INE pot comunicar a l’ajuntament mitjançant els esmentats fitxers d’intercanvi, així com també importar i tractar els fitxers utilitzats per l’INE durant el procés per quadrar les xifres anuals d’habitants.

El programa permet també l’emissió de tot tipus de documents relacionats amb la gestió del padró d’habitants, certificats, volants, fulls padronals, informes padronals, i multitud de llistats que permetran una gestió més eficaç. Tots els documents es poden configurar per tal d’adaptar-se a la imatge de l’entitat.

Funcionalitats de l’aplicació

Es poden destacar:

  • Altes (naixement, canvi de residència, omissió).
  • Baixes (canvi de residència, defunció, duplicat, inclusió indeguda, caducitat).
  • Modificacions (canvi de domicili, dades personals, territorials sense intervenció de l’habitant, renovació padronal).
  • Gestió de dades territorials (Unitats poblacionals, carrers, trams, …).
  • Intercanvi de fitxers amb l’INE (variacions mensuals, fitxers d’errors i incidències, fitxer de xifres, fitxer d’equivalències, fitxer de reparos).
  • Generació de documents diversos (certificat d’empadronament, volant d’empadronament, certificat de convivència, etc ..).
  • Gestió automàtica d’errors.
  • Exportació dels llistats a format XLS (El format de document utilitzat per l’Excel).
  • Generar estadístiques, gràfics i etiquetes.
  • Permet efectuar múltiples controls de congruència de dades.

Captures de pantalla