Processos electorals

El programa per a la gestió del cens electoral i els processos electorals permet mantenir el cens electoral i gestionar els diferents processos electorals, des d’eleccions municipals a estatals.

Durant els períodes d’eleccions, els ajuntaments es veuen obligats a mantenir un servei de consulta per la ciutadania de les llistes electorals vigents. En cas d’existir errors o de no figurar-hi, les persones poden formular reclamacions contra la inscripció que figura en el cens. L’ajuntament les ha de trametre a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral, qui en darrer terme s’encarrega de l’oportuna resolució.

La Llei orgànica 5/1985, del Règim electoral general, estableix la consulta informàtica del cens electoral, i el Reial decret 1799/2003, desenvolupa aquesta previsió de consulta informatitzada, establint que els ajuntaments disposaran d’un fitxer amb la informació del cens per donar compliment a aquest mandat.

Per altra banda, en cada procés electoral és necessària la formació de les meses electorals, compostes per un president i dos vocals, amb els corresponents suplents. La formació de la mesa és competència de l’ajuntament, que organitza el sorteig públic entre les persones censades menors de seixanta-cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. Essent requisit, per al president, disposar del títol de batxiller o de formació professional de segon grau o el graduat escolar o equivalent.

Tenint en compte aquests i altres factors, hem desenvolupat l’aplicació de Gestió del Cens Electoral i dels Processos Electorals. Una eina dinàmica que evoluciona en sincronia amb les darreres novetats, tant en el marc legislatiu com en l’avenç imparable de les noves tecnologies. La nostra experiència en solucions telemàtiques adaptades a la gestió informàtica de l’Administració, ens permet anar un pas més endavant, ja que actualitzem el producte amb la resolució dels nous problemes abans que se us presentin.

L’aplicació integra la gestió dels períodes electorals en el programari corporatiu, amb garantia total de preparació tècnica i de gestió davant el ventall d’imprevistos que poden sorgir en èpoques de comicis.

Objectius de l’aplicació:

Eficàcia

Cercant les dades una vegada n’hi ha prou, no cal introduir-les cada vegada que s’inicia una gestió concreta.

Eficiència

Estalvi de temps i recursos.

Simplicitat

Tota la informació i prestacions a l’abast d’un clic.

Coordinació

Amb la resta de competències municipals i les altres administracions, la Oficina del Cens Electoral, la junta, els vocals, les entitats, etc.

Seguretat

Evitant complicacions innecessàries, s’eviten riscos no desitjats com la pèrdua de documents, viatges infructuosos a la junta, els errors, etc.

Agilitat

Obrim vies molt àgils i directes en el procés de convertir informació digital en suport paper i paper en suport digital, així com a l’hora d’importar i exportar documents en el format electrònic que pertoqui.

Visualització de la informació

En pantalla hi ha disponible la composició de les meses i els llistats del cens, formularis d’inscripció i al.legacions, citacions, càlculs de distribució dels regidors i gràfics dels resultats electorals, etc.

Prevenció en les actuacions

Gestió dels terminis de presentació d’al·legacions, notificacions a la ciutadania, tractament telemàtic de reclamacions, etc.

Atenció ciutadana

La combinació dels objectius anteriors ens permet atendre al ciutadà i gestionar el procés electoral amb totes les garanties pròpies dels moments actuals.

Funcionalitats de l’aplicació:

Es poden destacar

 • Importar el cens electoral.
 • Consultar les inscripcions del cens electoral.
 • Imprimir els llistats d’electors ordenats per districte, secció, subsecció i mesa.
 • Complimentar els impresos de reclamació contra la inclusió en el cens, exclusió o correcció de dades.
 • Imprimir les llistes d’electors capacitats per a president i vocal.
 • Sortejar els membres que formaran la mesa electoral.
 • Impressió de l’acta de formació de la mesa electoral per la corresponent comunicació a la junta electoral de zona.
 • Impressió dels formularis de nomenament de membres de meses.
 • Impressió del formulari de comunicació al jutge de 1a instància o al jutge de pau.
 • Impressió del formulari de citació de membres de les meses electorals.
 • Tornar a sortejar membres concrets en el cas que calgui introduir modificacions degudes a les al•legacions presentades davant la junta electoral de zona.
 • Guardar informació sobre els vots emesos per cada candidatura, vots en blanc, nuls, etc.
 • Càlcul de la distribució de regidors segons la regla D’Hondt.
 • Possibilitat de generar certs documents en PDF i d’aplicar tècniques de signatura digital.