Cens d’animals

El programa del Cens d’animals d’Apeiron Software permet gestionar el cens d’animals del municipi de forma senzilla al mateix temps que facilita l’intercanvi d’informació amb l’administració.

L’aplicació del cens d’animals permet als ajuntaments portar un cens municipal d’animals de companyia, on tal i com diu la llei s’han d’inscriure aquells gossos, gats i fures que resideixen al municipi, emmagatzemant per cada animal les dades d’identificació del mateix així com les dades del propietari o propietària.

El programa permet també l’intercanvi de dades amb el registre general d’animals de companyia, a fi de permetre la comunicació de les altes, baixes i modificacions dels animals de companyia censats al municipi.

Seguint amb la política d’Apeiron Software de facilitar i agilitzar la gestió local, el programa permet també gestionar el cens fiscal, elaborant rebuts, fitxers d’intercanvi bancari i etiquetes per tal d’agilitzar el cobrament de les taxes adients.

L’aplicació permet també el registre i gestió d’incidents amb animals perillosos censats, com ara el seguiment d’atacs produïts al municipi.

Funcionalitats de l’aplicació:

Es poden destacar

 • Portar el cens dels propietaris o posseïdors d’animals de companyia, registrant les altes, baixes i modificacions de dades.
 • Exportar els fitxers a trametre al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
 • Portar el cens fiscal per la gestió de la taxa que correspongui.
 • Gestionar els rebuts que cal posar al cobrament.
 • Gestionar les devolucions dels rebuts portats al banc i dels rebuts que no han estat satisfets.
 • Generar etiquetes.
 • Exportar les dades a format Excel per poder-ne fer el tractament que correspongui.
 • Registrar els animals perillosos, guardant informació sobre els atacs.
 • Connectar l’entrada de dades amb el padró d’habitants per aprofitar la informació de què es disposa.
 • Imprimir els impresos més habituals en la gestió del registre d’animals de companyia, com per exemple
 • sol·licitud d’alta, baixa, modificacions de dades.
 • Arxivar digitalment els documents.

Captures de pantalla