Gestió de la piscina

L’aplicació informàtica que us presentem pretén resoldre d’una manera senzilla les necessitats que planteja la gestió d’una piscina municipal. Es tracta de disposar d’una eina que permeti gestionar les figures tarifàries que en cada cas tingui establertes la corporació.

Molts ajuntaments tenen una piscina municipal. La gestió de la mateixa comporta, com a mínim, la necessitat de portar els corresponents padrons fiscals, ja sigui en forma de taxa o preu públic, en aquest últim cas s’afegeix tota la problemàtica de l’IVA.

L’aplicació agilitza la gestió derivada de la piscina municipal permetent la impressió de sol·licituds d’alta, abonaments temporals, i altres documents relacionats. També permet realitzar modificacions de dades i domiciliar rebuts o quotes, etc. Gestionar els padrons anuals no serà cap problema, tampoc portar els rebuts al banc, ni enviar cartes per informar de rebuts retornats, dates i horaris d’obertura.

També us oferim la possibilitat de disposar de l’aplicació a les pròpies instal·lacions esportives. D’aquesta manera portar un control dels tiquets diaris emesos, abonaments temporals i llistats acumulats de recaptació diària, no serà cap problema. Tampoc la impressió dels tiquets justificatius de l’entrada ni l’emissió de llistats per a la corresponent comptabilització de la recaptació diària i els corresponents arquejos i resums, al mateix temps que podreu connectar-hi un calaix portamonedes, per guanyar amb seguretat en casos d’intents de robatori, etc.

A més a més disposareu de la possibilitat d’imprimir carnets d’accés i la utilització d’altres instal·lacions esportives emplaçades en el mateix lloc com cursos de natació, aeròbic, utilització del pavelló, pistes de tennis, saunes, etc. Tenir la informació ordenada per les tarifes ja no serà cap problema, disposar de la recaptació acumulada per conceptes, emissió de carnets de temporada i altra material serà a partir d’ara com bufar i fer ampolles.

L’aplicació permet que en el mateix entorn de gestió administrativa l’usuari hi pugui guardar informació addicional com la normativa aplicable, les ordenances del servei o l’ordenança fiscal. D’aquesta manera s’aconsegueix fer convergir les necessitats en un únic punt.

Fins i tot permet guardar informació digitalitzada perquè cada any, i pels usuaris que renoven l’abonament, no calgui tornar a demanar les dades personals, fotocòpies i altres documents. Per tant és possible associar a cada registre els documents justificatius que cregui d’interès l’usuari, com fotocòpies de documents, declaracions que per qualsevol motiu es demanen, etc.

En definitiva es tracta d’oferir una aplicació completa que a més evolucioni a partir de les necessitats detectades i de les pròpies propostes dels usuaris i usuàries. A les nostres aplicacions aquests són qui sempre tenen l’última paraula i a qui ens agrada molt escoltar.

Funcionalitats de l’aplicació

Es poden destacar:

 • Portar el cens de les persones abonades al servei de la piscina, registrant les altes, baixes i modificacions de dades.
 • Portar el cens fiscal per la gestió de la taxa que correspongui.
 • Gestionar les quotes d’alta, emetent el rebut i els impresos que correspongui.
 • Vendre i generar tiquets individuals segons l’estructura tarifària.
 • Emetre els llistats necessaris per disposar de la informació sobre els abonats, tiquets venuts, altes, baixes i modificacions per períodes, etc.
 • Gestionar els rebuts que cal posar al cobrament.
 • Gestionar les devolucions dels rebuts portats al banc i dels rebuts que no han estat satisfets.
 • Gestionar els rebuts pendents de cobrar i aplicar-hi el període executiu.
 • Generar etiquetes.
 • Exportar les dades a format Excel per poder-ne fer el tractament que correspongui.
 • Connectar l’entrada de dades amb el padró d’habitants per aprofitar la informació de què es disposa.
 • Imprimir els impresos més habituals en la gestió de la taxa, com per exemple sol·licitud d’alta, baixa, modificacions de dades.
 • Arxivar digitalment els documents.
 • L’aplicació també permet digitalitzar i consultar els documents que justifiquen les anotacions censals practicades.
 • Enviar missatges SMS per informar als abonats de qualsevol assumpte del seu interès.

Captures de pantalla