Llar d’Infants

L’aplicació Gestió de la Llar Infantil permet gestionar tota la informació referent al funcionament general d’una llar d’infants de manera senzilla i eficaç.

Darrera el servei de la llar d’infants hi ha una gestió quotidiana considerable. Cal portar un cens d’alumnes amb les seves dades personals, les dels seus familiars, telèfons de contacte, processos de matriculació, controls d’assistència, informes d’adaptació dels nens i de les nenes, convocatòries de pares i mares, etc. I sobretot, la part econòmica, que cada mes obliga a generar els rebuts de les mensualitats, menjador i altres despeses que, a través de la corresponent ordenança fiscal, els ajuntaments han decidit establir per poder rescabalar-se de les despeses econòmiques que representa el servei.

Aquestes necessitats de gestió són pràcticament impensables sense l’ajuda de les eines informàtiques adequades.

L’aplicació Gestió de la Llar Infantil pretén enfocar-se com un gestor que cobreixi les necessitats administratives habituals i que en molts casos arribi a ser també una eina útil per a l’equip d’educadores i educadors del centre en les seves necessitats diàries per portar a terme la seva acció educativa.

L’aplicació permet la gestió dels rebuts, domiciliacions i impagats, aspectes que presenten unes puntes de feina importants i molt periòdiques, que amb aquesta aplicació es veuran molt reduïdes.

Els ajuntaments que ofereixen el servei d’educació infantil de primer cicle trobaran amb aquest programa i amb les aplicacions d’Apeiron Software el millor aliat a les tasques quotidianes.

Funcionalitats de l’aplicació:

Es poden destacar:

 • Gestionar l’alumnat:
  • Disposar del cens de nens i nenes matriculats, amb les seves dades, les dels seus pares i les seves mares, els telèfons de contacte, etc.
  • Generar llistats de control de les assistències a les aules, dinars esporàdics, etc.
  • Emetre informes d’adaptació dels nens i les nenes.
  • Imprimir els informes periòdics d’avaluació, valorant les matèries per àrees i subàrees d’aprenentatge, amb els corresponents nivells de rendiment.
  • Generar llistats per saber quan hi haurà els aniversaris dels nens i de les nenes.
  • Canviar de curs tot el grup d’alumnes, en bloc, sense que calgui modificar-los individualment.
  • Generar barreges aleatòries dels grups d’un mateix curs.
  • Realitzar preinscripcions presencials i a través d’internet.
 • Gestió administrativa del centre:
  • Establir els conceptes de facturació amb els corresponents imports, les bonificacions, els períodes de cobrament, etc.
  • Gestionar els rebuts que cada mes cal posar al cobrament (matrícula, quota mensual, servei de menjador, …).
  • Gestionar les devolucions dels rebuts portats al banc i dels rebuts que no han estat satisfets.
  • Generar etiquetes
  • Generar cartes dirigides a les famílies per informar-les de qualsevol assumpte que es consideri important o convocar-les a reunions.
  • Mantenir un llistat del personal docent del centre.
  • Assignar el personal docent als diferents cursos per cadascun dels anys acadèmics.
 • Exportar les dades a format Excel per poder-ne fer el tractament que es consideri més adequat.
 • Exportar les dades a format PDF per la seva impressió.
 • Imprimir els documents més habituals en la gestió quotidiana del servei de guarderia com autoritzacions per recollir els infants, etc.
 • Notificar informació als interessats utilitzant el correu electrònic o missatges SMS
 • Arxivar digitalmente els documents.

Captures de pantalla